شناسه نیکوکار : 9422414

صاحب اشتراک : کمک به سبد غذایی نیازمندان

لطفا یک عدد وارد نمایید. لطفا یک مقدار عددی بزرگتر مساوی 10,000 ریال وارد نمایید. مبلغ وارد شده بیش از حد مجاز است.
تعداد کاراکترهای وارد شده بیش از حد مجاز است.
تعداد کاراکترهای وارد شده بیش از حد مجاز است.
لطفا شماره همراه را با فرمت صحیح وارد نمایید. برای نمایش اطلاعات کارت در درگاه بانکی، وارد کردن شماره موبایل ضروری است.
لوگوی بانک آینده
لوگوی بانک ملی